foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(55) 640-26-79
s.e.p-tkm@poczta.p-tkm.pl

 

nauczyciel

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Zainwestuj w siebie” RPPM.05.05.00-22-0088/16-00 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.)

na realizację szkolenia  dla 1 uczestnika w zakresie: 

KURSU przygotowującego do egzaminu w zakresie uprawnień G1 - elektrycznych

poziom eksploatacja wraz z egzaminem

Oferta winna zawierać:

 •  cenę kursu wraz z informacją jakie koszty zostały w niej zawarte ( np. cena materiałów szkoleniowych)
 •  proponowaną liczbę godzin szkolenia z ew.  podziałem na teorię i praktykę
 •  program realizowanego kursu
 •  miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
 •  proponowane godziny realizacji zajęć
 • informację o cenie szkolenia i cenie egzaminu
 • informację o rodzaju otrzymywanego zaświadczenia/certyfikatu po zakończeniu kursu i nabytych kwalifikacjach.

Termin składania ofert do 09 września 2019 r. - godz 12:00

Z poważaniem

Wioletta Skok

Spółka Edukacyjna P-TKM Sp. z o.o.
Barlewiczki 15 A 82-400 Sztum

tel.+48 787 954 015
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.p-tkm.pl

 

Zapraszamy do składania ofert

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert godz.12:00

do dnia 17.06.2019 r.

Status ogłoszenia

aktualne

Treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkolenia specjalistycznego dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00
w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu wypełniania dokumentacji wniosków Komisji gminnych z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego kierowanych do Wojewody Pomorskiego.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2019 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Spółka Edukacyjna P-TKM Sp. z o.o., Barlewiczki 15A, 82-400 Sztum, w zamkniętej kopercie opisanej „wypełniania dokumentacji wniosków Komisji gminnych z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego kierowanych do Wojewody Pomorskiego” dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.


2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Skok

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

787954015

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy prowadzącego szkolenia specjalistyczne w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu wypełniania dokumentacji Komisji gminnych z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym kierowanych do Wojewody Pomorskiego- dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.


Zakres kursu obejmuje 1 dniowe szkolenie obejmujące:

 1. Zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w wymiarze łącznym minimum 8 godzin po 60 minut;
  2. Egzamin końcowy – sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestnika podczas szkolenia przeprowadzony przez komisję powołaną przez Dyrektora Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Barlewiczkach.


Cena 1 godziny szkolenia dla 1 uczestnika podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianie przez okres obowiązywania umowy.

Przewidywana ilość uczestników : 77
Ilość uczestników może ulec zmianie z uwagi na prowadzoną rekrutację uczestników do Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie, Teren województwa pomorskiego powiaty: kartuski, kościerski, słupski, bytowski, człuchowski, chojnicki, lęborski, wejherowski, starogardzki. Ostateczne miejsca realizacji szkoleń zostaną ustalone po zatwierdzeniu grup szkoleniowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy prowadzącego szkolenia specjalistyczne w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu wypełniania dokumentacji Komisji gminnych z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym kierowanych do Wojewody Pomorskiego- dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Procedura i sposób działania samorządów lokalnych w przypadku wystąpienia w uprawach rolnych szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Podstawy prawne, wzory dokumentów (zgłoszenia, wnioski, protokoły itp.), wytyczne dla komisji powoływanych przez wojewodów i ich interpretacja.
 2. Przygotowanie dokumentacji komisji szacującej straty w uprawach roślin.
 3. Warsztaty – praktyczne wykorzystanie umiejętności wypełniania dokumentacji komisji gminnych.

Czas trwania szkolenia ( 1 dzień x 8 godzin); 1 godz. = 60 min

Kod CPV

80511000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia personelu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymogi dla prowadzącego szkolenia/trenera

Osoba ta posiada ukończone studia wyższe, min. 10 lat staż pracy w strukturach administracji samorządowej, min. 5 letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji z zakresu szacowania szkód w uprawach rolnych. Preferowana osoba czynna zawodowo w strukturach administracji samorządowej.

Potencjał techniczny

Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową, nocleg oraz wyżywienie w miejscu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia i prowadzących wykłady oraz ćwiczenia (o ile będzie taka potrzeba). Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe. Wykonawca przygotowuje i wydaje uczestnikom materiały szkoleniowe. Zleceniodawca przygotowuje i wydaje uczestnikom szkolenia certyfikaty ukończenia szkolenia specjalistycznego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym dokumencie.
2.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
3. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. 
4. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych wg poszczególnych kryteriów. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów w skali od 0 do 100 pkt. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
7. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.
8. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
a) cena oferty – waga 50%, 
b) doświadczenie trenera – waga 50%, 

Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 50 punktów:
Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto /cena ocenianej oferty brutto x 50
Punkty w kryterium ,,doświadczenie” – za każdy udokumentowany rok doświadczenia praktycznego w zakresie szacowania szkód w produkcji rolnej 10 pkt., maksymalnie można uzyskać 50 pkt.

W przypadku wskazania więcej niż jednego trenera do każdej części szkolenia Zamawiający oceni doświadczenie tego, który przeprowadził więcej szkoleń. 
Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, stosując poniższy wzór: 
Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium doświadczenie trenera


Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
7. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
8. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
c) W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
d) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin szkoleń.
9. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
10. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury po wykonaniu szkoleń w danym miesiącu.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a)zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,
d)wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Cenę usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
2. Informacje o trenerze, który przeprowadzi szkolenie/warsztaty wraz z informacją na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik nr 2,

3.Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3,


Oferta sporządzona w języku polskim powinna zostać złożona osobiście lub przesłana na dołączonym formularzu ofertowym w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Szkolenie - Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” na adres: Spółka Edukacyjna P-TKM Sp z o.o. Barlewiczki 15 A 82-400 Sztum.

Oferta winna być sporządzona w sposób trwały i czytelny oraz zawierać całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1.Cena oferty – waga 50 %
2.Doświadczenie trenera – waga 50 %

Sposób oceny ofert:
Punkty w kryterium ,,doświadczenie” - za każdy rok udokumentowanego doświadczenia praktycznego w zakresie sporządzania dokumentacji wniosków z zakresu szkód w produkcji roślinnej 10 pkt, maksymalnie można uzyskać 50 punktów.

Punkty za kryterium cena:
Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto /cena ocenianej oferty brutto x 50

Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, stosują poniższy wzór:

Punkty ogółem: Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium doświadczenie trenera.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

Spółka Edukacyjna P-TKM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Barlewiczki 15A 82-400 Sztum

Numer telefonu

787954015

NIP

5792260505

Tytuł projektu

Zainwestuj w siebie

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0088/16-00

Inne źródła finansowania

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert godz.12:00

do dnia 28.05.2019 r.

Status ogłoszenia

aktualne

Treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkolenia specjalistycznego w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu „Szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2019 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Spółka Edukacyjna P-TKM Sp. z o.o., Barlewiczki 15A, 82-400 Sztum, w zamkniętej kopercie opisanej „Szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.


2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Skok

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

787954015

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy prowadzącego szkolenia specjalistyczne w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu „Szacowania strat
w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.


Zakres kursu obejmuje 2 dniowe szkolenie obejmujące:

 1. Zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w wymiarze łącznym minimum 16 godzin po 60 minut;
  2. Egzamin końcowy – sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestnika podczas szkolenia przeprowadzony przez komisję powołaną przez Dyrektora Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Barlewiczkach.


Cena szkolenia dla 1 uczestnika podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianie przez okres obowiązywania umowy.

Przewidywana ilość uczestników : 77
Ilość uczestników może ulec zmianie z uwagi na prowadzoną rekrutację uczestników do Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie, Teren województwa pomorskiego powiaty: kartuski, kościerski, słupski, bytowski, człuchowski, chojnicki, lęborski, wejherowski, starogardzki. Ostateczne miejsca realizacji szkoleń zostaną ustalone po zatwierdzeniu grup szkoleniowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy prowadzącego szkolenia specjalistyczne w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu „Szacowania strat
w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Metodyka i sposób szacowania szkód w produkcji roślinnej spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, m.in. zjawiskiem suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, huraganem.
 2. Uszkodzenia roślin spowodowane błędami w agrotechnice, a uszkodzenia będące wynikiem działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 3. Wpływ klasy bonitacyjnej gleb na skalę szkód spowodowanych np. suszą w przykładowych uprawach.
 4. Monitoring suszy rolnej – Komunikaty podawane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 5. Warsztaty – praktyczne wykorzystanie umiejętności szacowania strat w rolnictwie.

Czas trwania szkolenia ( 2 dni x 8 godzin = 16 godzin); 1 godz. = 60 min

Kod CPV

80511000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia personelu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymogi dla prowadzącego szkolenia/trenera

Osoba ta posiada ukończone studia wyższe inżynierskie (II stopnia) o kierunkach ekonomiczno - rolniczych, min. 5 letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych, osoba czynna zawodowo w zakresie rzeczoznawstwa szkód w uprawach rolnych.

Potencjał techniczny

Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową, nocleg oraz wyżywienie w miejscu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia i prowadzących wykłady oraz ćwiczenia (o ile będzie taka potrzeba). Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe. Wykonawca przygotowuje i wydaje uczestnikom materiały szkoleniowe. Zleceniodawca przygotowuje i wydaje uczestnikom szkolenia certyfikaty ukończenia szkolenia specjalistycznego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym dokumencie.
2.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
3. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. 
4. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych wg poszczególnych kryteriów. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów w skali od 0 do 100 pkt. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
7. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.
8. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
a) cena oferty – waga 50%, 
b) doświadczenie trenera – waga 50%, 

Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 50 punktów:
Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto /cena ocenianej oferty brutto x 50
Punkty w kryterium ,,doświadczenie” – za każdy udokumentowany rok doświadczenia praktycznego w zakresie szacowania szkód w produkcji rolnej 10 pkt., maksymalnie można uzyskać 50 pkt.

W przypadku wskazania więcej niż jednego trenera do każdej części szkolenia Zamawiający oceni doświadczenie tego, który przeprowadził więcej szkoleń. 
Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, stosując poniższy wzór: 
Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium doświadczenie trenera


Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
7. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych zleceniodawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
8. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
c) W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
d) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin szkoleń.
9. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
10. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury po wykonaniu szkoleń w danym miesiącu.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a)zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,
d)wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Cenę usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
2. Informacje o trenerze, który przeprowadzi szkolenie/warsztaty wraz z informacją na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik nr 2,

3.Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3,


Oferta sporządzona w języku polskim powinna zostać złożona osobiście lub przesłana na dołączonym formularzu ofertowym w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Szkolenie - Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” na adres: Spółka Edukacyjna P-TKM Sp z o.o. Barlewiczki 15 A 82-400 Sztum.

Oferta winna być sporządzona w sposób trwały i czytelny oraz zawierać całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1.Cena oferty – waga 50 %
2.Doświadczenie trenera – waga 50 %

Sposób oceny ofert:
Punkty w kryterium ,,doświadczenie” - za każdy rok udokumentowanego doświadczenia praktycznego w zakresie szacowania szkód w produkcji roślinnej 10 pkt, maksymalnie można uzyskać 50 punktów.

Punkty za kryterium cena:
Liczba przyznanych punktów = najniższa zaoferowana cena brutto /cena ocenianej oferty brutto x 50

Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, stosują poniższy wzór:

Punkty ogółem: Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium doświadczenie trenera.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

Spółka Edukacyjna P-TKM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Barlewiczki 15A 82-400 Sztum

Numer telefonu

787954015

NIP

5792260505

Tytuł projektu

Zainwestuj w siebie

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0088/16-00

Inne źródła finansowania

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

 

 

Zapraszamy do składania ofert

(w ramach realizacji Projektu "Zainwestuj w siebie” RPPM.05.05.00-22-0088/16-00 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.)

na realizację szkolenia  dla 1 uczestnika w zakresie: 

KURSU przygotowującego do egzaminu w zakresie uprawnień G3 - gazowe

poziom eksploatacja wraz z egzaminem

Oferta winna zawierać:

 •  cenę kursu wraz z informacją jakie koszty zostały w niej zawarte ( np. cena materiałów szkoleniowych)
 •  proponowaną liczbę godzin szkolenia z ew.  podziałem na teorię i praktykę
 •  program realizowanego kursu
 •  miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
 •  proponowane godziny realizacji zajęć
 • informację o cenie szkolenia i cenie egzaminu
 • informację o rodzaju otrzymywanego zaświadczenia/certyfikatu po zakończeniu kursu i nabytych kwalifikacjach.

Termin składania ofert do 19 kwietnia 2019 r. - godz 12:00

Zapraszamy do składania ofert

(w ramach realizacji Projektu "Zainwestuj w siebie” RPPM.05.05.00-22-0088/16-00 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.)

na realizację szkolenia  dla 1 uczestnika w zakresie: 

KURSU przygotowującego do egzaminu w zakresie uprawnień G3 - gazowe

poziom eksploatacja wraz z egzaminem

Oferta winna zawierać:

 •  cenę kursu wraz z informacją jakie koszty zostały w niej zawarte ( np. cena materiałów szkoleniowych)
 •  proponowaną liczbę godzin szkolenia z ew.  podziałem na teorię i praktykę
 •  program realizowanego kursu
 •  miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
 •  proponowane godziny realizacji zajęć
 • informację o cenie szkolenia i cenie egzaminu
 • informację o rodzaju otrzymywanego zaświadczenia/certyfikatu po zakończeniu kursu i nabytych kwalifikacjach.

Termin składania ofert do 19 kwietnia 2019 r. - godz 12:00

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Teoria-Praktyka-Praca” RPPM.05.02.02-22-0059/16-00 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.)

na realizację szkolenia teoretycznego oraz praktycznego dla 10 uczestników w zakresie:

KURSU ZAWODOWEGO KUCHARSKIEGO

w zakresie przygotowywania, produkcji i sprzedaży produktów świątecznych
i regionalnych.

Oferta winna zawierać:

 • cenę kursu wraz z informacją jakie koszty zostały w niej zawarte ( np. cena materiałów szkoleniowych)
 • proponowaną liczbę godzin szkolenia z podziałem na teorię i praktykę
 • program realizowanego kursu
 • miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
 • proponowane godziny realizacji zajęć
 • informację o rodzaju otrzymywanego zaświadczenia/certyfikatu po zakończeniu kursu i nabytych kwalifikacjach.

Termin składania ofert do 23 listopada 2018 r.

 

 

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Teoria-Praktyka-Praca” RPPM.05.02.02-22-0059/16-00 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.)

na realizację szkolenia teoretycznego oraz praktycznego dla 1 uczestnika w zakresie:
KURSU FRYZJERSKIEGO.

Oferta winna zawierać:

 • cenę kursu wraz z informacją jakie koszty zostały w niej zawarte ( np. cena materiałów szkoleniowych)
 • liczbę godzin szkolenia z podziałem na teorię i praktykę
 • program realizowanego kursu
 • miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
 • proponowane godziny realizacji zajęć
 • informację o rodzaju otrzymywanego zaświadczenia/certyfikatu po zakończeniu kursu i nabytych kwalifikacjach.

Termin składania ofert do 09 listopada 2018 r.

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Teoria-Praktyka-Praca” RPPM.05.02.02-22-0059/16-00 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.)

na realizację szkolenia teoretycznego oraz praktycznego dla 1 uczestnika w zakresie:
KURSU KOSMETYCZNEGO w zakresie stylizacji rzęs oraz paznokci.

Oferta winna zawierać:

 • cenę kursu wraz z informacją jakie koszty zostały w niej zawarte ( np. cena materiałów szkoleniowych)
 • liczbę godzin szkolenia z podziałem na teorię i praktykę
 • program realizowanego kursu
 • miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
 • proponowane godziny realizacji zajęć
 • informację o rodzaju otrzymywanego zaświadczenia/certyfikatu po zakończeniu kursu i nabytych kwalifikacjach.

Termin składania ofert do 14 listopada 2018 r.

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS

OPERATORA KOPARKO - ŁADOWARKI

 • Kurs prowadzony w oparciu o program opracowany przez


Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Program kursu:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa koparko – ładowarek
 • Technologia robót
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie interesujących oraz bardzo łatwo przyswajalnych wykładów
 • Zajęcia praktyczne odbywają się

Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 238 - teren Państwowych Szkół Budownictwa

Uzyskiwane uprawnienia:

Książka Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

Wymagane:

 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że kandydat może wykonywać pracę operatora koparko-ładowarki

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Zainwestuj w siebie"

RPPM.05.05.00-22-0088/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.)

na realizację szkolenia praktycznego oraz teoretycznego dla 20 uczestnikóww zakresie: 

przygotowania, produkcji i sprzedaży produktów świątecznych i reginalnych.

Termin składania ofert do 20 listopada 2017r.

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Zainwestuj w siebie"

RPPM.05.05.00-22-0088/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.)

   na realizację szkolenia praktycznego oraz teoretycznego dla 20 uczestników w zakresie:

 • wiedzy o czekoladzie (proces powstawania, półprodukty, przechowywanie),
 • sprzętu niezbędnego przy pracy z czekoladą,
 • technik pracy z czekoladą (metody temperowania czekolady tradycyjne oraz alternatywne, temperowanie barwników na bazie masła kakaowego),
 • tworzenie ganache - nadzień czekoladowych),
 • technik dekoracyjnych (oblewanie, malowanie, obtaczanie),
 • tworzenie nadzień na bazie cukru (karmel, nugat),
 • środków żelujących (pektyna, żelatyna, agar agar).

 Termin składania ofert do 08 października 2017r.

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektów "Teoria – Praktyka - Praca" RPPM.05.02.02-22-0059/16-00 oraz "Zainwestuj w siebie" RPPM.05.05.00-22-0088/16-00 realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.)

   na realizację kursów prawa jazdy kat. C + CE dla grupy minimum 5 osobowej zakończonych egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu

 Termin składania ofert do 31 października 2017r. godz. 15.00 w sekretariacie Spółki Edukacyjnej P-TKM Sp. z o.o., Barlewiczki 15A, 82-400 Sztum,

lub pocztą elektroniczną na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Teoria – Praktyka - Praca"

RPPM.05.02.02-22-0059/16-00realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.)

Na prowadzenie pośrednictwa pracy, w oparciu o uzyskane kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez indywidualne wsparcie i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, poprzez dostarczanie ofert pracy zgodnych z posiadanymi i uzyskiwanymi kwalifikacjami, pomoc w przygotowaniu CV oraz dokumentów aplikacyjnych do pracy uczestników projektu „Teoria-Praktyka-Praca” w wymiarze 40 godzin miesięcznie przez cały okres projektu, połączone z rozliczaniem i zwrotem kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i sesje z Pośrednikiem Pracy.

Dodatkowe warunki: Dyspozycyjność w świadczeniu usługi obejmuje godziny od 8.00 do 21.00 w tym dni wolne od pracy. Wynika to ze specyfiki grupy docelowej.

Termin składania ofert do 30 sierpnia 2017r. godz. 15.00 w sekretariacie Spółki Edukacyjnej P-TKM Sp. z o.o., Barlewiczki 15A, 82-400 Sztum,

lub pocztą elektroniczną na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Teoria – Praktyka - Praca"

RPPM.05.02.02-22-0059/16-00realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.)

Na prowadzenie trzy godzinnych sesji indywidualnych na osobę i dokonanie określenia potrzeb szkoleniowych w kontekście ich możliwości psycho-fizycznych. Następnie w oparciu o siedmiogodzinne (na osobę) sesje indywidualne opracuje wspólnie z uczestniczką/kiem IPD, w którym określi rodzaje wsparcia, realizowanego w oparciu o IPD Beneficjentów oraz o dotychczasowe ich kwalifikacje i kompetencje.

Dodatkowe warunki: Dyspozycyjność w świadczeniu usługi obejmuje godziny od 8.00 do 21.00 w tym dni wolne od pracy. Wynika to ze specyfiki grupy docelowej.

Termin składania ofert do 30 sierpnia 2017r. godz. 15.00 w sekretariacie Spółki Edukacyjnej P-TKM Sp. z o.o., Barlewiczki 15A, 82-400 Sztum,

lub pocztą elektroniczną na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Teoria – Praktyka - Praca"

RPPM.05.02.02-22-0059/16-00realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.)

Na prowadzenie zajęć w ramach indywidualnych kursów operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butki gazowej (kat. UDT WJO II), realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, w wymiarze 65 godzin na osobę.

Dodatkowe warunki: Dyspozycyjność w świadczeniu usługi obejmuje godziny od 8.00 do 21.00 w tym dni wolne od pracy. Wynika to ze specyfiki grupy docelowej.

Termin składania ofert do 30 sierpnia 2017r. godz. 15.00 w sekretariacie Spółki Edukacyjnej P-TKM Sp. z o.o., Barlewiczki 15A, 82-400 Sztum,

lub pocztą elektroniczną na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do składania ofert

( w ramach realizacji Projektu "Zainwestuj w siebie"

RPPM.05.05.00-22-0088/16-00

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.)

Na prowadzenie cztero godzinnych sesji indywidualnych na osobę i dokonanie określenia potrzeb szkoleniowych w kontekście ich możliwości psycho-fizycznych.

Dodatkowe warunki: Dyspozycyjność w świadczeniu usługi obejmuje godziny od 8.00 do 21.00 w tym dni wolne od pracy. Wynika to ze specyfiki grupy docelowej.

Termin składania ofert do 10 lipca 2017r. godz. 15.00 w sekretariacie Spółki Edukacyjnej P-TKM Sp. z o.o., Barlewiczki 15A, 82-400 Sztum,

lub pocztą elektroniczną na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 787 954 015